direct naar de content
theaterhetonderdak541
theaterhetonderdak541
date
product
prijs
aantal
totalen

loading...

naar winkelmand
boekje nieuwsbrief

Algemene voorwaarden

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van de Stichting Theater ‘t Onderdak (verder te noemen: ‘THEATER ‘T ONDERDAK’ en/of de ‘Organisator’), gevestigd te (2171 ER) Sassenheim aan de J.P. Gouverneurlaan 40a. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, met THEATER ‘T ONDERDAK een overeenkomst aangaat. THEATER ‘T ONDERDAK: de partij waarmee de klant op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst aangaat. Voorstelling: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd. Locatie: de plaats waar de voorstelling plaats vindt. Locatiehouder: de houder of exploitant van een locatie. Organisator: de partij die verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van de Voorstelling. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en THEATER ‘T ONDERDAK ter zake van het bijwonen van een voorstelling van THEATER ‘T ONDERDAK. Partijen: THEATER ‘T ONDERDAK en de klant gezamenlijk. Kaart(en): het toegangsbewijs in de vorm van e-ticket dan wel hard ticket voor een Voorstelling. Website van THEATER ‘T ONDERDAK: www.theaterhetonderdak.nl. Productie datum: de dag waarop de uitvoering van de opdracht plaatsvindt

2. De onderhavige ‘algemene voorwaarden’ zijn van toepassing op, en maken integraal onderdeel uit van de ‘overeenkomst’ tussen partijen, ongeacht de wijze waarop de overeenkomst wordt gesloten, ter zake van het bijwonen van een voorstelling van THEATER ‘T ONDERDAK in haar eigen theater en de voorstellingen die plaats hebben op buitenlocaties (verder te noemen: ‘Locatie’), waaronder ook dient te worden begrepen dat deel van de aan de locatie grenzende openbare weg waartoe THEATER ‘T ONDERDAK, de locatiehouder en/of de organisator op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is. Daarnaast gelden deze algemene voorwaarden voor een ieder die enige Voorstelling op een locatie bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met THEATER ‘T ONDERDAK, de locatiehouder en/of de organisator heeft gesloten.

3. De verkoop van kaarten voor en het bijwonen van Voorstellingen van THEATER ‘T ONDERDAK die geen plaats hebben op een locatie, maar in andere theaters zoals onder meer, doch niet uitsluitend het theater en/of in en op festivals, is onderhevig aan de algemene voorwaarden van de verkoopsystemen van deze theaters en/of festivals.

4. Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing, de algemene voorwaarden van de organisator, alsmede de algemene voorwaarden van de houders van de locaties. Gebruik van kaarten impliceert aanvaarding van de algemene voorwaarden van THEATER ‘T ONDERDAK, de organisator en de locatiehouder. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de onderhavige algemene voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige algemene voorwaarden. Afschrift van de algemene voorwaarden van de houders van de locaties of van de organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende locaties dan wel bij de organisator verkrijgbaar. Deze zullen op het eerste verzoek van de klant worden toegezonden.

5. THEATER ‘T ONDERDAK zal al het mogelijke verrichten om het bezoek op de locatie naar wens van de klant te laten verlopen. THEATER ‘T ONDERDAK zal optimale zorgvuldigheid jegens de Klant betrachten. THEATER ‘T ONDERDAK zal tevens trachten de Voorstelling(en) op de Locatie(s) ongestoord te laten plaatsvinden. THEATER ‘T ONDERDAK spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Klant tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Klant zo veel mogelijk te waarborgen. THEATER ‘T ONDERDAK verneemt graag suggesties van de Klant ter verbetering van de dienstverlening. De Klant kan terzake te allen tijde contact opnemen met de directie van THEATER ‘T ONDERDAK.

6. Ingevolge artikel 7:46i van het Burgerlijk Wetboek zijn de informatieverplichtingen van artikel 7:46c en de afkoelingsperiode van artikel 7:46d niet van toepassing op de Overeenkomst.

II. Informatie, speciale wensen, kortingsacties en kosten

1. THEATER ‘T ONDERDAK biedt kaarten te koop aan voor haar eigen voorstellingen. Zij behoudt zich het recht voor cast, crew, productie elementen, locatie, prijs of datum van de voorstelling te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Alle informatie over een voorstelling en de beschikbaarheid van kaarten, die door THEATER ‘T ONDERDAK aan de klant wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en zonder dat daaraan rechten kunnen worden verleend verstrekt.

2. Indien de klant met betrekking tot zijn of haar boeking voor kaarten speciale wensen heeft, dan kan de boeking enkel telefonisch plaatsvinden. THEATER ‘T ONDERDAK dient op het moment van boeking door de klant op eventuele speciale wensen te worden geattendeerd. Speciale plaatsen voor bijvoorbeeld rolstoelen c.q. minder validen en/of begeleiding door honden zijn te allen tijde alleen verkrijgbaar op basis van beschikbaarheid.

3. Indien de klant met betrekking tot zijn of haar reservering voor kaarten een beroep doet op een kortingsactie in welke vorm dan ook dan kan de reservering enkel telefonisch plaatsvinden, tenzij in uitingen rond de desbetreffende actie nadrukkelijk is aangegeven dat reserveren op een andere wijze mogelijk is. De klant dient bij aanvang van het reserveren duidelijk aan te geven dat hij/zij gebruik wenst te maken van een bepaalde kortingsactie. Kortingen gelden nooit met terugwerkende kracht.

4. Bij het maken van een reservering brengt THEATER ‘T ONDERDAK aan de klant kosten in rekening voor de verleende diensten. Voor kaarten die direct aan de kassa gekocht worden zonder reservering brengt THEATER ‘T ONDERDAK geen reserveringskosten in rekening.

II-A. Arrangementen Offertes, totstandkoming en inhoud overeenkomsten betreffende zakelijke en particuliere arrangementen.

1. Offertes en prijsopgaven van THEATER ‘T ONDERDAK binden THEATER ‘T ONDERDAK niet en gelden uitsluitend als uitnodiging aan een potentiële klant/opdrachtgever tot het verstrekken van de opdracht zoals omschreven in de offerte of prijsopgave.

2. Offertes en prijsopgaven van THEATER ‘T ONDERDAK hebben een geldigheidsduur van 2 weken vanaf ontvangstdatum van de offerte.

3. Indien klant/opdrachtgever naar aanleiding van een offerte of prijsopgave aan THEATER ‘T ONDERDAK een opdracht wil verstrekken, dient hij daartoe de door hem ontvangen offerte of prijsopgave voor akkoord getekend aan THEATER ‘T ONDERDAK te retourneren.

4. De klant/opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat degene die namens hem optreedt en/of de offerte of prijsopgave voor akkoord tekent, daartoe gemachtigd is.

5. Na ontvangst door THEATER ‘T ONDERDAK van de door klant/opdrachtgever voor akkoord getekend offerte of prijsopgave, is tussen THEATER ‘T ONDERDAK en klant/opdrachtgever een overeenkomst tot stand gekomen waarvan de inhoud volkomen gelijk is aan inhoud van de getekende offerte of prijsopgave.

6. Enkel en alleen de directie van THEATER ‘T ONDERDAK is bevoegd om de overeenkomst te wijzigen/of aan te vullen.

III. Manieren van betalen

1. De volgende betaalwijzen zijn mogelijk:

• online boeking: iDEAL;

• bij telefonische reservering: per eenmalige machtiging;

• bij reservering op locatie (aan de kassa): PIN-betaling en á contant;

• THEATER ‘T ONDERDAK behoudt zich het recht voor om per voorstelling naar eigen inzicht bovenstaande betaalwijzen te beperken en/of uit te breiden.

2. Met uitzondering van de arrangementen voor de zakelijke markt worden alle kaartprijzen van THEATER ‘T ONDERDAK in euro’s en inclusief BTW gecommuniceerd. Eventuele veranderingen in BTW tarieven komen ten laste van de klant/opdrachtgever.

3. Indien klant/opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen jegens THEATER ‘T ONDERDAK voldoet, wordt over het nog te verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente in rekening gebracht. In dat geval is klant/opdrachtgever bovendien buitenrechtelijke incassokosten aan THEATER ‘T ONDERDAK verschuldigd welke gelijk zijn aan 15% van het gevorderde bedrag met een minimum van € 250,-, onverminderd het recht van THEATER ‘T ONDERDAK om de werkelijke kosten te vorderen indien deze hoger zijn.

IV. Totstandkoming van de overeenkomst bij betaling

1. THEATER ‘T ONDERDAK verkoopt haar kaarten via haar website, telefonisch via 0252– 225 874, per email en tijdens de speelperiode tevens direct aan de kassa. Organisator heeft de mogelijkheid om additionele verkooppunten in te schakelen. In voorkomend geval zijn deze verkooppunten te vinden via de website onder de informatie aangaande kaartverkoop.

2. Indien er sprake is van een betaling naar aanleiding van een boeking via de website van THEATER ‘T ONDERDAK, komt de overeenkomst tot stand c.q. wordt definitief indien en zodra:

(1) THEATER ‘T ONDERDAK (autorisatie van) de betaling van de klant heeft ontvangen, en

(2) THEATER ‘T ONDERDAK de klant schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de overeenkomst tot stand is gekomen. De enkele ontvangst door THEATER ‘T ONDERDAK van (autorisatie van) de betaling van de klant is Theater ‘t Onderdak niet voldoende.

3. Indien er sprake is van een betaling naar aanleiding van een telefonische boeking bij THEATER ‘T ONDERDAK dan wel aankoop aan de door THEATER ‘T ONDERDAK aangewezen kassa, komt de overeenkomst tot stand c.q. wordt definitief indien en zodra door THEATER ‘T ONDERDAK (autorisatie van) de betaling van de klant is ontvangen. In dit geval volgt geen uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

4. Zolang geen overeenkomst tot stand is gekomen, geldt enig handelen van de Klant slechts als een aanbod van de Klant.

5. Indien THEATER ‘T ONDERDAK geen autorisatie van de betaling door de klant ontvangt, dan ontvangt de klant bericht van het mislukken van de transactie en van het niet tot stand komen van een overeenkomst. Aan het uitblijven van een dergelijk bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

6. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd en is verplicht tot het doen van betaling. Indien THEATER ‘T ONDERDAK de kaarten op verzoek van de koper aan een derde dient te leveren zijn echter koper en de derde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling.

7. Kaarten en/of arrangementen kunnen na aanschaf door de koper niet geruild of geannuleerd worden.

V. Kaarten, arrangementen en prijzen

1. De door THEATER ‘T ONDERDAK geleverde kaarten en arrangementen zijn en blijven eigendom van de organisator en worden door THEATER ‘T ONDERDAK aan de klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van organisator en THEATER ‘T ONDERDAK niet is toegestaan:

a) de kaarten en of arrangementen te verkopen aan derden dan wel de kaarten en of arrangementen op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;

b) de kaarten en of arrangementen in commerciële uitingen, op welke wijze dan ook, aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;

c) indien de onder a of b genoemde situatie zich voordoet zal THEATER ‘T ONDERDAK en/of organisator de kaarten ongeldig maken;

d) houders van die kaarten zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

2. De klant is aansprakelijk voor eventueel door THEATER ‘T ONDERDAK en/of de organisator dientengevolge te lijden schade.

3. Alleen de houder van de kaarten die de kaarten als eerste toont bij aanvang van de voorstelling krijgt toegang. Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de klant te allen tijde verplicht zijn kaart aan als zodanig kenbare functionarissen van THEATER ‘T ONDERDAK te tonen. De kaarten dienen in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte op) de locatie, ook indien de klant (de betreffende ruimte op) de locatie heeft verlaten tijdens (de duur van) een voorstelling.

4. THEATER ‘T ONDERDAK behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren kaarten. Reserveringen die dit maximum te boven gaan zullen aangepast worden/ongedaan gemaakt worden voor de teveel (boven het maximum) gereserveerde kaarten.

5. De prijzen voor kaarten en arrangementen kunnen hoger liggen dan de door THEATER ‘T ONDERDAK op de kaarten geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing. BTW en eventuele andere toeslagen komen steeds ten laste van de Klant.

6. Bij een bestelling via de website worden additionele reserveringskosten berekend die per voorstelling kunnen verschillen. Alle kosten worden bij de bestelling getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

7. De kaarten worden definitief geboekt op het moment van het verzenden van het on-line registratieformulier via de website of tijdens de telefonische boeking. Na ontvangst van betaling worden de kaarten zo spoedig mogelijk (elektronisch) verzonden naar het door de klant op het online-registratieformulier dan wel telefonisch opgegeven (e-mail)adres.

8. THEATER ‘T ONDERDAK streeft er naar zo spoedig mogelijk na ontvangst van de volledige betaling de kaarten aan de klant te versturen. Indien de kaarten door de klant niet binnen 2 dagen voor de aanvang van de voorstelling zijn ontvangen, dan dient de klant telefonisch contact op te nemen met THEATER ‘T ONDERDAK. THEATER ‘T ONDERDAK legt de kaarten in voorkomend geval alsnog klaar bij de kassa op de locatie. Indien deze kaarten op de dag van de voorstelling niet zijn opgehaald, worden deze als verkocht beschouwd en worden niet terugbetaald noch omgeruild. Eventuele vertragingen kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoedingen of terugbetalingen.

9. Na ontvangst van de bestelde kaarten dienen deze door de klant te worden gecontroleerd. Indien sprake zou zijn van een foute levering, bijvoorbeeld in het geval van foutief geprinte kaarten (verkeerde prijsategorie of verkeerde voorstelling) ontvangt de klant op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering, op voorwaarde dat de klant de reeds geleverde kaarten aan THEATER ‘T ONDERDAK retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 2 dagen voor aanvang van de voorstelling THEATER ‘T ONDERDAK niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan THEATER ‘T ONDERDAK besluiten de kaarten niet om te ruilen. In het geval van arrangementen is het de klant/opdrachtgever niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van THEATER ‘T ONDERDAK, zijn betalingsverplichting op te schorten dan wel te verrekenen.

VI. Aansprakelijkheid

1. THEATER ‘T ONDERDAK kan niet worden aangemerkt als organisator van een voorstelling die niet plaatsvindt op een locatie zoals bedoeld in artikel I.2 en is in voorkomend geval dan ook niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van de voorstelling en de gang van zaken in of rond een dergelijke locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

2. Indien en voor zover de voorstelling door de organisator dan wel de locatiehouder wordt geannuleerd, zal THEATER ‘T ONDERDAK aan de klant de ticketprijs en de reserveringskosten vergoeden, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan THEATER ‘T ONDERDAK. THEATER ‘T ONDERDAK aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven en/of enige andere schade die de klant mocht lijden. THEATER ‘T ONDERDAK streeft ernaar om de klant via de website zoveel mogelijk te informeren over eventueel geannuleerde voorstellingen. In het geval van een voorstelling op locatie biedt THEATER ‘T ONDERDAK alternatieve voorstellingsdata. Indien deze reeds bij aanschaf van de kaarten zijn gecommuniceerd is de klant gebonden aan deze alternatieve data.

3. Indien en voor zover THEATER ‘T ONDERDAK het door de klant betaalde bedrag ter zake de levering van kaarten heeft overgemaakt aan de organisator van de voorstelling en deze laatste in geval van annulering van de voorstelling niet bereid c.q. niet in staat is het betreffende bedrag aan THEATER ‘T ONDERDAK te restitueren is THEATER ‘T ONDERDAK niet langer gehouden tot restitutie van het door de klant aan THEATER ‘T ONDERDAK betaalde bedrag.

4. THEATER ‘T ONDERDAK is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Klant toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van THEATER ‘T ONDERDAK en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen THEATER ‘T ONDERDAK verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van THEATER ‘T ONDERDAK wordt onder meer uitgesloten voor:

• schade tengevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door THEATER ‘T ONDERDAK ingeschakelde (hulp)personen en huurders van (ruimten op) de locatie en de door deze derden ingeschakelde (hulp)personen;

• schade tengevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van THEATER ‘T ONDERDAK gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;

• (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de voorstelling waarop de overeenkomst tussen THEATER ‘T ONDERDAK en de klant betrekking heeft;

• schade op enigerlei wijze veroorzaakt door derden.

5. Indien en voor zover THEATER ‘T ONDERDAK tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, kan de klant daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

6. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke van de wil van THEATER ‘T ONDERDAK onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van THEATER ‘T ONDERDAK verlangd kan worden. THEATER ‘T ONDERDAK draagt geen bewijsplicht ten aanzien van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van (een) dergelijke situatie(s) van overmacht.

7. THEATER ‘T ONDERDAK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van kaarten door de klant door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de kaarten.

8. THEATER ‘T ONDERDAK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van kaarten die niet plaatsvinden bij THEATER ‘T ONDERDAK; THEATER ‘T ONDERDAK aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de klant, niet geheel worden afgewikkeld door THEATER ‘T ONDERDAK en waarbij een derde partij, al dan niet rechtstreeks betrokken is.

VII. Reclame/ klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen THEATER ‘T ONDERDAK en de klant dienen de directie van THEATER ‘T ONDERDAK binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door THEATER ‘T ONDERDAK niet in behandeling genomen.

2. Reclame is niet mogelijk met betrekking tot onder meer, doch niet uitsluitend de volgende, niet door THEATER ‘T ONDERDAK te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van THEATER ‘T ONDERDAK:

a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso°n(en) van optredenden, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van evenementen naar een andere datum;

b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de Voorstelling waarop de overeenkomst tussen THEATER ‘T ONDERDAK en de klant betrekking heeft;

c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal THEATER ‘T ONDERDAK het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;

d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan de locatie, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;

e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten op de locatie;

f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Klant, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;

g. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-)overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van de locatie;

h. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;

i. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;

j. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van THEATER ‘T ONDERDAK, de Organisator of locatiehouder die voorziening al dan niet aan te bieden;

k. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;

l. klachten omdat de klant de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat de voorstelling in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

VIII. Website

1. De teksten, de databank met ter beschikking gestelde gegevens, de paginavormgeving en de foto’s en illustraties van de website maken het voorwerp uit van intellectuele eigendomsrechten van THEATER ‘T ONDERDAK dan wel haar leveranciers of andere derden waarmee THEATER ‘T ONDERDAK dienaangaande afspraken heeft (gemaakt). Iedere verspreiding, reproductie, verkoop of andere exploitatie van de werken op enigerlei wijze verbonden met de Website, ongeacht de wijze of de vorm ervan, al dan niet met winstbejag, is strikt verboden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van THEATER ‘T ONDERDAK. Het opslaan van informatie van de Website van THEATER ‘T ONDERDAK of aanverwante diensten in een database is uitdrukkelijk verboden.

2. THEATER ‘T ONDERDAK wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen bewuste opzet of toerekenbare zware schuld van THEATER ‘T ONDERDAK.

IX. Gedragsregels organisator / locatie

1. Gedurende zijn/haar verblijf op de locatie dient de klant zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte Voorstelling geldende regels van fatsoen te gedragen. De klant is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van THEATER ‘T ONDERDAK gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

2. Het is de klant onder meer verboden: a. aan derden op de locatie goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen; b. (huis-)dieren op de locatie in te brengen; c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties op de locatie mee te brengen; d. naar het oordeel van een functionaris van THEATER ‘T ONDERDAK gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen op de locatie in te brengen c.q. met zich mee te voeren; e. drugs op de Locatie mee te nemen en/of te gebruiken.

3. In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van THEATER ‘T ONDERDAK inzage verlangen in door de klant meegevoerde (hand-)bagage. De Organisator, Locatiehouder, het beveiligingspersoneel en/of de politie zijn gerechtigd de klant voorafgaand aan de voorstelling te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben de organisator, het beveiligingspersoneel en/of de politie het recht betrokkene de toegang te weigeren. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van de voorstelling aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

4. De organisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van de voorstelling arriveren de toegang tot de locatie te ontzeggen, zonder dat de klant enig recht op vergoeding van zijn/haar kaart geldend kan maken.

5. Het is de klant verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van THEATER ‘T ONDERDAK, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur op de locatie bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van THEATER ‘T ONDERDAK te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van THEATER ‘T ONDERDAK buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van THEATER ‘T ONDERDAK zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de klant op de Locatie in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de klant de (verdere) toegang tot de locatie worden ontzegd, zonder dat de klant enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van zijn/haar kaart.

6. De organisator en de locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om van de voorstelling beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken. De klant verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet nu reeds voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

X. Privacy

1. De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het on-line registratieformulier. THEATER ‘T ONDERDAK behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of achterhaald is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren.

2. THEATER ‘T ONDERDAK verwerkt de persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens zullen door THEATER ‘T ONDERDAK in een automatisch systeem verzameld, verwerkt en gebruikt worden voor het toelichten, vormgeven of wijzigen van de Overeenkomst in de mate waarin dit nodig is. Hieronder vallen alle vormen van verwerking voor commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor direct marketing doeleinden. Deze verwerkingen worden ook door derde partijen uitgevoerd. Door het aangaan van een overeenkomst geeft de klant ondubbelzinnige toestemming aan THEATER ‘T ONDERDAK voor de verwerking van de gegevens, zoals ingevuld op het on-line registratieformulier. De klant heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking voor commerciële doeleinden en direct marketing doeleinden. Op het eerste verzoek van de klant zal THEATER ‘T ONDERDAK deze wijze van verwerking direct beëindigen.

3. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaand aan een gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

XI. Beëindiging van de overeenkomst en aanvullende bepalingen

1. De klant kan de overeenkomst nimmer ontbinden en/of opzeggen.

2. Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te eniger tijd geheel of gedeeltelijk nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de algemene voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen dan voor de nietige c.q. vernietigde passage een nadere overeenkomst sluiten die de bedoelingen die Partijen met de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

3. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

4. Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden mochten ontstaan tussen THEATER ‘T ONDERDAK en de klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die op het grondgebied van Nederland woont dan wel een Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in Nederland is gevestigd, worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht, dan wel naar keuze van THEATER ‘T ONDERDAK, door een andere bevoegde rechter.

5. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen THEATER ‘T ONDERDAK en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant en de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op de verkoop van kaarten voor voorstellingen van THEATER ‘T ONDERDAK die geen plaats hebben op de locaties. Iedere wijziging of afwijking van de algemene voorwaarden of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken.

6. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door THEATER ‘T ONDERDAK kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. THEATER ‘T ONDERDAK behoudt zich alle rechten voor om de algemene voorwaarden en de inhoud van de website te allen tijden, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het moment dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (waaronder, doch niet uitsluitend e-mail, fax) als bewijsmiddel.